Διαπίστωση Γνησιότητας

Διερεύνηση χειρόγραφου κειμένου/υπογραφών ώστε να προσδιοριστεί εάν έχουν γραφεί από συγκεκριμένο πρόσωπο, ή σε περίπτωση πλαστογραφίας, αναγνώριση του πλαστογράφου.

Στην εξέταση γνησιότητος γραφής/υπογραφής/αριθμογραφής, έργο και καθήκον του δικαστικού γραφολόγου είναι η ανακάλυψη της αλήθειας, έχοντας στη διάθεσή του άλλα πρόσφορα, επαρκή, αυθεντικά και αδιαμφισβήτητα ταυτόχρονα κείμενα, με τα οποία να καθίσταται δυνατή η σύγκριση με τα υπό κρίση στοιχεία, προς εξακρίβωση της αλήθειας. Η διάγνωση πλαστότητας ή μη των υπό εξέταση στοιχείων που έχουν τεθεί στη διάθεσή του, είναι μία διαδικασία που απαιτεί ιδιάζουσα έρευνα, πολλά αποθέματα υπομονής, επιμονής, συγκέντρωσης, κριτικής και συνδυαστικής σκέψης, προκειμένου να αποδοθούν τα κρινόμενα στοιχεία σε έναν γραφικό φορέα.

Comments are closed.